Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
liberation
/,libə'reiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự giải phóng, sự phóng thích
  • the national liberation movement
   phong trào giải phóng dân tộc
  • people's liberation army
   quân đội giải phóng nhân dân
Related search result for "liberation"
Comments and discussion on the word "liberation"