Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dart
/dɑ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • mũi tên phóng, phi tiêu; cái lao, ngọn mác
 • (số nhiều) trò chơi ném phi tiêu (của trẻ con)
 • (động vật học) ngòi nọc
 • sự lao tới, sự phóng tới
  • to make a dart at
   lao tới, xông tới
động từ
 • ném mạnh, bắn, phóng ra, lao, lao tới
  • to dart a spear at the tiger
   phóng ngọn lao vào con hổ
  • to dart across the road
   lao qua đường
  • eyes dart flashes of anger
   mắc quắc lên giận dữ
IDIOMS
 • to dart down (downwards)
  • lao xuống, đâm bổ xuống (máy bay...)
Related words
Related search result for "dart"
Comments and discussion on the word "dart"