Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
planer
Jump to user comments
ngọai động từ
 • làm bằng, bào phẳng
 • đàn phẳng (tấm kim loại...)
 • như pelaner
nội động từ
 • bay lượn, lượn
  • Oiseau qui plane
   chim bay lượn
  • Il ne que fait que planer
   nó chỉ lượn thôi, nó chỉ lờ phờ thôi
 • nhìn bao quát
  • L'oeil plane sur la ville entière
   con mắt nhìn bao quát cả thành phố
 • trùm lên
  • La douleur qui plane sur cette maison
   nỗi đau buồn trùm lên nhà này
 • lâng lâng
  • Planer dans le monde imaginaire
   lâng lâng trong cõi mộng
Related search result for "planer"
Comments and discussion on the word "planer"