Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
plashy
/'plæʃi/
Jump to user comments
tính từ
  • đầy những vũng lầy; lầy lội
  • nghe bì bõm
    • the plashy ploughman was heard in the muddy field
      người ta nghe bác thợ cày lội bì bõm trong ruộng lầy
Related search result for "plashy"
Comments and discussion on the word "plashy"