Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
plague
/pleig/
Jump to user comments
danh từ
 • bệnh dịch
  • the plague
   bệnh dịch hạch ((cũng) bubonic plague)
 • tai hoạ
  • a plague of flies
   tai hoạ ruồi
 • điều tệ hại, điều phiền phức, điều khó chịu; người gây tai hại, vật gây tai hại
  • what a plague this child is!
   thằng bé này thật là tai hại!
IDIOMS
 • plague on him!
  • quan ôn bắt nó đi!, trời tru đất diệt nó đi!
ngoại động từ
 • gây bệnh dịch cho
 • gây tai hoạ cho, gây tai hại cho, gây tệ hại cho
 • (thông tục) làm phiền, quấy rầy, làm khó chịu
  • to plague someone with questions
   cứ hỏi quấy rầy ai
Related words
Related search result for "plague"
Comments and discussion on the word "plague"