Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
poach
/poutʃ/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • bỏ vô chần nước sôi; chần nước sôi (trứng)
ngoại động từ
 • (+ into) thọc, đâm (gậy, ngón tay... vào cái gì)
 • giẫm nát (cỏ...); giẫm lầy (đất...) (ngựa...)
 • săn trộm, câu trộm
  • to poach hares
   săn trộm thỏ rừng
 • xâm phạm (tài sản người khác)
 • (thể dục,thể thao) đánh (bóng quần vợt) lấn phần sân đồng đội
 • dở ngón ăn gian để đạt (thắng lợi trong cuộc đua...)
nội động từ
 • bị giẫm lầy (đất)
 • săn trộm, câu trộm (ở khu vực cấm...)
 • xâm phạm
  • to poach on a neighbour's land
   xâm phạm đất đai của người bên cạnh
 • (thể dục,thể thao) đánh bóng lấn phần sân đồng đội (quần vợt)
 • dở ngón ăn gian (trong cuộc chạy đua...)
Related search result for "poach"
Comments and discussion on the word "poach"