Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
populaire
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) nhân dân
  • éducation populaire
   giáo dục nhân dân
  • Démocratie populaire
   chế độ dân chủ nhân dân
 • bình dân; đại chúng
  • Origine populaire
   dòng dõi bình dân
 • thuộc dân tộc; dân gian
  • Traditions populaires
   truyền thống dân tộc
  • art populaire
   nghệ thuật dân gian
 • được lòng dân; nổi tiếng
  • Mesure populaire
   biện pháp được lòng dân
  • Auteur populaire
   tác giả nổi tiếng
 • (ngôn ngữ học) thông tục
  • Mot populaire
   từ thông tục
danh từ giống đực
 • (số nhiều; thân mật) chỗ ngồi hạng bét (ở trường đua, sân vận động...)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nhân dân
Related words
Related search result for "populaire"
Comments and discussion on the word "populaire"