Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
postulate
/'pɔstjuleit/
Jump to user comments
danh từ
 • (toán học) định đề
  • Euclid's postulate
   định đề Ơ-clit
 • nguyên lý cơ bản
ngoại động từ
 • yêu cầu, đòi hỏi
 • (toán học) đưa ra thành định đề, đặt thành định đề
 • coi như là đúng, mặc nhận
 • (tôn giáo) bổ nhiệm với điều kiện được cấp trên chuẩn y
nội động từ
 • (+ for) đặt điều kiện cho, quy định
Related search result for "postulate"
Comments and discussion on the word "postulate"