Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
demand
/di'mɑ:nd/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đòi hỏi, sự yêu cầu; nhu cầu
  • on demand
   khi yêu cầu, theo yêu cầu
  • in great demand
   được nhiều người yêu cầu, được nhiều người chuộng
  • law of supply and demand
   luật cung cầu
 • (số nhiều) những sự đòi hỏi cấp bách (đối với thì giờ, túi tiền... của ai)
ngoại động từ
 • đòi hỏi, yêu cầu; cần, cần phải
  • this problem demands careful treatment
   vấn đề này đòi hỏi phải giải quyết thận trọng
  • this letter demands an immediate reply
   lá thư này cần phải trả lời ngay tức khắc
 • hỏi, hỏi gặng
  • he demanded my business
   anh ta gặng hỏi tôi cần những gì
Related search result for "demand"
Comments and discussion on the word "demand"