Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
contend
/kən'tend/
Jump to user comments
nội động từ
 • chiến đấu, đấu tranh
  • to contend for the truth
   đấu tranh cho chân lý
  • to contend with difficulties
   đấu tranh với những khó khăn
 • tranh giành, ganh đua
  • to contend with someone for a prize
   tranh giải với ai
 • tranh cãi, tranh luận
ngoại động từ
 • dám chắc rằng, cho rằng
  • I contend that it is impossible
   tôi dám chắc rằng cái đó không thể thực hiện được
Related search result for "contend"
Comments and discussion on the word "contend"