Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
need
/ni:d/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cần
  • if need be
   nếu cần
  • in case of need
   trong trường hợp cần đến
  • there is no need to hury
   không cần gì phải vội
  • to have of something; to stand (to be) in need of something
   cần cái gì
 • tình cảnh túng thiếu; lúc khó khăn, lúc hoạn nạn
  • to feel the pinch of need
   cảm thấy sự gieo neo của túng thiếu
 • thứ cần dùng nhu cầu
  • can earn enough to satisfy one's needs
   có thể kiến đủ để thoả mãn tất cả những nhu cầu cho cuộc sống của mình
 • (số nhiều) sự đi ỉa, sự đi đái
  • to do one's needs
   đi ỉa, đi đái
ngoại động từ
 • cần, đòi hỏi
  • do you need any help?
   anh có cần sự giúp đỡ không?
  • this question needs a reply
   câu hỏi này đòi hỏi phải được trả lời
  • this house needs repair
   cái nhà này cần sửa chữa
nội động từ
 • cần
  • every work needs to be dome with care
   mọi việc đều cần được làm cẩn thận
  • you need not have taken tje trouble to bring the letter
   đáng lẽ anh không cần phải mang bức thư đến
  • I come?
   tôi có cần đến không?
nội động từ (từ cổ,nghĩa cổ)
 • cần thiết
  • it needs not
   cái đó không cần thiết
 • lâm vào cảnh túng quẫn; gặp lúc hoạn nạn
Comments and discussion on the word "need"