Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
practice
/'præktis/
Jump to user comments
danh từ
 • thực hành, thực tiễn
  • in practice
   trong thực hành, trong thực tiễn
  • to put in (into) practice
   thực hành, đem áp dụng vào thực tiễn
 • thói quen, lệ thường
  • according to the usual practice
   theo lệ thường
  • to make a practice of getting up early
   tạo thói quen dậy sớm
 • sự rèn luyện, sự luyện tập
  • practice makes perfect
   rèn luyện nhiều thì thành thạo, tập luyện nhiều thì giỏi
  • to be in practice
   có rèn luyện, có luyện tập
  • to be out of practice
   không rèn luyện, bỏ luyện tập
  • firing practice
   sự tập bắn
  • targetr practice
   sự tập bắn bia
 • sự hành nghề (của bác sĩ, luật sư); khách hàng (của bác sĩ, luật sư); phòng khám bệnh, phòng luật sư
  • to sell the practice
   để lại phòng khám bện và khách hàng; để lại phòng luật sư và khách hàng
  • to buy the practice of...
   mua lại phòng khám bệnh và khách hàng của...; mua lại phòng luật sư và khách hàng của...
  • to have a large practice
   đông khách hàng
 • (từ cổ,nghĩa cổ) ((thường) số nhiều) âm mưu, mưu đồ, thủ đoạn
  • sharp practices
   thủ đoạn bất lương
  • discreditable practice
   mưu đồ xấu xa, âm mưu đen tối
 • (pháp lý) thủ tục
ngoại động từ & nội động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (như) practise
Comments and discussion on the word "practice"