Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
do
/du:, du/
Jump to user comments
ngoại động từ did, done
 • làm, thực hiện
  • to do one's duty
   làm nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ
  • to do one's best
   làm hết sức mình
 • làm, làm cho, gây cho
  • to do somebody good
   làm lợi cho ai; làm điều tốt cho ai
  • to do somebody harm
   làm hại ai
  • to do somebody credit
   làm ai nổi tiếng
 • làm, học (bài...); giải (bài toán); dịch
  • to do one's lessons
   làm bài, học bài
  • to do a sum
   giải bài toán, làm bài toán
  • the "Arabian Nights" done into English
   cuốn "một nghìn một đêm lẻ" dịch sang tiếng Anh
 • ((thường) thời hoàn thành & động tính từ quá khứ) làm xong, xong, hết
  • how many pages have you done?
   anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
  • have you done laughing?
   anh đã cười hết chưa?
 • dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
  • to do one's room
   thu dọn buồng
  • to do one's hair
   vấn tóc, làm đầu
 • nấu, nướng, quay, rán
  • meat done to a turn
   thịt nấu (nướng) vừa chín tới
 • đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
  • to do Hamlet
   đóng vai Hăm-lét
  • to do the polite
   làm ra vẻ lễ phép
 • làm mệt lử, làm kiệt sức
  • I am done
   tôi mệt lử
 • đi, qua (một quãng đường)
  • to do six miles in an hour
   đi qua sáu dặm trong một giờ
 • (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
  • to do someone out of something
   lừa ai lấy cái gì
 • (thông tục) đi thăm, đi tham quan
  • to do the museum
   tham quan viện bảo tàng
 • (từ lóng) chịu (một hạn tù)
 • (từ lóng) cho ăn, đãi
  • they do him very well
   họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
  • to do oneself well
   ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc
nội động từ
 • làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động
  • he did well to refuse
   hắn từ chối là (xử sự) đúng
  • to do or die; to do and die
   phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
 • thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt
  • have you done with that book?
   anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
  • have done!
   thôi đi! thế là đủ rồi!
  • he has done with smoking
   hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc lá
 • được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp
  • will that do?
   cái đó được không? cái đó có ổn không?
  • that will do
   điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
  • this sort of work won't do for him
   loại công việc đó đối với hắn không hợp
  • it won't do to play all day
   chơi rong cả ngày thì không ổn
 • thấy trong người, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở
  • how do you do?
   anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
  • he is doing very well
   anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
  • we can do well without your help
   không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng có thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi
nội động từ
 • (dùng ở câu nghi vấn và câu phủ định)
  • do you smoke?
   anh có hút thuốc không?
  • I do not know his name
   tôi không biết tên anh ta
 • (dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)
  • do come
   thế nào anh cũng đến nhé
  • I do wish he could come
   tôi rất mong anh ấy có thể đến được
động từ
 • (dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
  • he works as much as you do
   hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
  • he likes swimming and so do I
   hắn thích bơi và tôi cũng vậy
  • did you meet him? Yes I did
   anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
  • he speaks English better than he did
   bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia
IDIOMS
 • to do again
  • làm lại, làm lại lần nữa
 • to do away [with]
  • bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi
   • this old custom is done away with
    tục cổ ấy đã bị bỏ đi rồi
   • to do away with oneself
    tự tử
 • to do by
  • xử sự, đối xử
   • do as you would be done by
    hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình
 • to do for (thông tục)
  • chăm nom công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (ai)
  • khử đi, trừ khử, giết đi; phá huỷ, huỷ hoại đi; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất cơ lỡ vận
   • he is done for
    hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gắn tiêu ma sự nghiệp rồi
 • to do in (thông tục)
  • bắt, tóm cổ (ai); tống (ai) vào tù
  • rình mò theo dõi (ai)
  • khử (ai), phăng teo (ai)
  • làm mệt lử, làm kiệt sức
 • to do off
  • bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)
  • bỏ (thói quen)
 • to do on
  • mặc (áo) vào
 • to do over
  • làm lại, bắt đầu lại
  • (+ with) trát, phết, bọc
 • to do up
  • gói, bọc
   • done up in brown paper
    gói bằng giấy nâu gói hàng
  • sửa lại (cái mũ, gian phòng...)
  • làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng
 • to do with
  • vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
   • we can do with a small house
    một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi có thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi
   • I can do with another glass
    (đùa cợt) tôi có thể làm một cốc nữa cũng cứ được
 • to do without
  • bỏ được, bỏ qua được, nhin được, không cần đến
   • he can't do without his pair of crutches
    anh ta không thể nào bỏ đôi nạng mà đi được
 • to do battle
  • lâm chiến, đánh nhau
 • to do somebody's business
  • giết ai
 • to do one's damnedest
  • (từ lóng) làm hết sức mình
 • to do to death
  • giết chết
 • to do in the eye
  • (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
 • to do someone proud
  • (từ lóng) phỉnh ai, tâng bốc ai
 • to do brown
  • (xem) brown
 • done!
  • được chứ! đồng ý chứ!
 • it isn't done!
  • không ai làm những điều như thế!, điều đó không ổn đâu!
 • well done!
  • hay lắm! hoan hô!
danh từ
 • (từ lóng) trò lừa đảo, trò lừa bịp
 • (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt
  • we've got a do on tonight
   đêm nay bọn ta có bữa chén
 • (số nhiều) phần
  • fair dos!
   chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
 • (Uc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công
danh từ
 • (âm nhạc) đô
 • (viết tắt) của ditto
Comments and discussion on the word "do"