Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pattern
/'pætən/
Jump to user comments
danh từ
 • kiểu mẫu, gương mẫu
  • a pattern of virtues
   một kiểu mẫu về đức hạnh
 • mẫu hàng
  • pattern card
   bia dán mẫu hàng
 • mẫu, mô hình, kiểu
  • a bicycle of an old pattern
   cái xe đạp kiểu cũ
 • mẫu vẽ (trên vải, hảm, rèm che cửa...)
 • (hàng không) đường hướng dẫn hạ cánh
 • (quân sự) sơ đồ ném bom, sơ đồ bắn phá
ngoại động từ
 • (+ after, uopn) lấy làm kiểu mẫu
 • trang trí bằng mẫu vẽ
Related search result for "pattern"
Comments and discussion on the word "pattern"