Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
apply
/ə'plai/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • gắn vào, áp vào, ghép vào, đính vào, đắp vào, tra vào
  • to plaster to the wound
   đắp thuốc vào vết thương
  • to apply one's ear to the wall
   áp tai vào tường
  • to apply the brake
   bóp nhanh; đạp nhanh
 • dùng ứng dụng, dùng áp dụng
  • to apply a new method
   áp dụng một phương pháp mới
  • to apply pressure on
   gây (dùng) sức ép đối với (ai...)
 • chăm chú, chuyên tâm
  • to apply oneself to a task
   chuyên tâm vào nhiệm vụ; hết lòng hết sức làm nhiệm vụ
  • to apply one's mind to something
   chú ý vào việc gì
nội động từ
 • xin, thỉnh cầu
  • to apply for a post
   xin việc làm
 • có thể áp dụng vào, thích ứng với, hợp với
  • this applies to my case
   việc này thích ứng với trường hợp của tôi
 • apply to, at hỏi
  • you must apply to the secretary
   anh phải hỏi người thư ký
  • apply at the ofice
   anh hãy đến hỏi ở sở
Related search result for "apply"
Comments and discussion on the word "apply"