Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
progressive
/progressive/
Jump to user comments
tính từ
 • tiến lên, tiến tới
  • progressive motion
   sự chuyển động tiến lên
 • tiến bộ
  • progressive movement
   phong trào tiến bộ
  • progressive policy
   chính sách tiến bộ
 • luỹ tiến; tăng dần lên; tăng không ngừng, phát triển không ngừng
  • progressive taxation
   sự đánh thuế luỹ tiến
 • (ngôn ngữ học) tiến hành
  • progressive form
   thể tiến hành
danh từ
 • người tiến bộ
 • (Progressive) đảng viên đảng Cấp tiến
Related search result for "progressive"
Comments and discussion on the word "progressive"