Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
qualify
/'kwɔlifai/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cho là, gọi là; định tính chất, định phẩm chất
  • to qualify someone á an ace
   cho ai là cừ, cho ai là cô địch
 • làm cho có đủ tư cách, làm cho có đủ khả năng, làm cho có đủ tiêu chuẩn; chuẩn bị đầy đủ điều kiện (để đảm nhiệm một chức vị gì...)
  • to be qualificed for a post
   có đủ tư cách đảm nhiệm một chức vụ
  • qualifying examination
   kỳ thi sát hạch, kỳ thi tuyển lựa
 • hạn chế, dè dặt; làm nhẹ bớt
  • to qualify a statement
   tuyên bố dè dặt
 • pha nước vào (rượu mạnh);(đùa cợt) pha vào rượu (nước lã)
 • (ngôn ngữ học) hạn định
nội động từ
 • (+ for) có đủ tư cách, có đủ khả năng, có đủ tiêu chuẩn
 • qua kỳ thi sát hạch, qua kỳ thi tuyển lựa, tuyên thệ (để đảm nhiệm chức vụ gì...)
Related search result for "qualify"
Comments and discussion on the word "qualify"