Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unfit
/'ʌn'fit/
Jump to user comments
tính từ
 • không dùng được; làm cho không thích hợp; không đủ năng lực, thiếu khả năng, thiếu tư cách
  • road unfit for motor traffic
   đường không dùng cho ô tô chạy được
  • to be unfit for a doctor
   không đủ năng lực (tư cách) làm bác sĩ
 • (y học); (quân sự) không đủ sức khoẻ
nội động từ
 • làm cho không dùng được; làm cho không thích hợp; làm cho không đủ năng lực, làm cho không đủ tư cách
Related words
Related search result for "unfit"
Comments and discussion on the word "unfit"