Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dispose
/dis'pouz/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sắp đặt, sắp xếp, bó trí
 • làm cho có ý định, làm cho có khuynh hướng, làm cho có tâm trạng, làm cho có ý muốn
  • they are kindly disposed towards us
   họ có thiện ý đói với chúng tôi
nội động từ
 • quyết định
  • man proposes, God disposes
   mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
 • (+ of) dùng, tuỳ ý sử dụng
  • to dispose of one's time
   tuỳ ý sử dụng thời gian của mình
 • (+ of) quyết định số phận xử lý; giải quyết; vứt bỏ, khử đi; bác bỏ, đánh bại; ăn gấp, uống gấp
  • to dispose of someone
   quyết định số phận của ai; khử đi
  • to dispose of an argument
   bác bỏ một lý lẽ
  • to dispose of a question
   giải quyết một vấn đề
  • to dispose of an apponent
   đánh bại đối thủ
  • to dispose of a meal
   ăn gấp một bữa cơm
 • (+ of) bán, bán chạy; nhường lại, chuyển nhượng
  • to dispose of goods
   bán hàng
  • goods to be disposed of
   hàng để bán
IDIOMS
 • to dispose oneself to
  • sẵn sàng (làm việc gì)
Related words
Related search result for "dispose"
Comments and discussion on the word "dispose"