Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
quarry
/'kwɔri/
Jump to user comments
danh từ
 • con mồi; con thịt
 • (nghĩa bóng) người bị truy nã
 • mảnh kính hình thoi (ở cửa sổ mắt cáo...)
 • nơi lấy đá, mỏ đá
 • (nghĩa bóng) nguồn lấy tài liệu, nguồn lấy tin tức
ngoại động từ
 • lấy (đá) ở mỏ đá, khai thác (đá) ở mỏ đá
  • to quarry marble
   khai thác đá hoa
 • (nghĩa bóng) moi, tìm tòi
nội động từ
 • tìm tòi
  • to quarry in old manuscripts
   tìm tòi trong các bản thảo cũ
Related words
Related search result for "quarry"
Comments and discussion on the word "quarry"