Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
prey
/prei/
Jump to user comments
danh từ
 • mồi
  • to become (fall) a prey to...
   làm mồi cho...
  • a beast of prey
   thú săn mồi
  • a bird of prey
   chim săn mồi
 • (nghĩa bóng) mồi, nạn nhân (của ai, của bệnh hoạn, của sự sợ hãi...)
  • to become a prey to fear
   bị nỗi lo sợ luôn luôn giày vò
nội động từ
 • (+ upon) rình mồi, tìm mồi, bắt mồi (mãnh thú)
 • cướp bóc (ai)
 • làm hao mòn (bệnh tật); giày vò, day dứt, ám ảnh (nỗi đau buồn...)
  • his failure preyed upon his mind
   sự thất bại day dứt tâm trí anh ta
Related words
Related search result for "prey"
Comments and discussion on the word "prey"