Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
refouler
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đẩy lùi
  • Refouler les envahisseurs
   đẩy lùi bọn xâm lược
 • đóng vào, tọng vào
  • Refouler des chevilles
   đóng chốt vào
  • refouler la charge d'un canon
   tọng thuốc súng vào
 • nén, dằn kìm
  • Refouler sa colère
   nén giận
  • refouler le courant
   (hàng hải) đi ngược dòng
  • refouler le fer
   đập sắt nung đỏ
  • refouler les chiens
   (săn bắn) gọi chó quay lại
  • refouler un train
   (đường sắt) cho tàu lui lại
nội động từ
 • không đóng vào được, chối ra
  • Le pieu refoule
   cái cọc đóng chối ra
 • (từ cũ, nghĩa cũ) quay lại, trở lại
Related search result for "refouler"
Comments and discussion on the word "refouler"