Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
roman
/'roumən/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) La mã
  • the roman Empire
   đế quốc La mã
  • roman numerals
   chữ số La mã
 • (thuộc) nhà thờ La mã
 • (Roman) (ngành in) (thuộc) kiểu chữ rômanh
danh từ
 • công dân La mã, người La mã; lính La mã
 • nhà thờ La mã, giáo hội La mã
 • (số nhiều) những người theo giáo hội La mã
 • (Roman) kiểu chữ rômanh
Related search result for "roman"
Comments and discussion on the word "roman"