Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ruin
/ruin/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đổ nát, sự suy đồi
  • to bumble (lie, lay) in ruin
   đổ nát
 • sự tiêu tan
  • the ruin of one's hope
   sự tiêu tan hy vọng
 • sự phá sản, sự thất bại; nguyên nhân phá sản, nguyên nhân đổ nát
  • to bring somebody to ruin
   làm cho ai bị phá sản
  • to cause the ruin of...
   gây ra sự đổ nát của...
 • ((thường) số nhiều) tàn tích; cảnh đổ nát, cảnh điêu tàn
  • the ruins of Rome
   tàn tích của thành La mã
ngoại động từ
 • làm hỏng, làm đổ nát, tàn phá
 • làm suy nhược, làm xấu đi
  • to ruin someone's health
   làm suy nhược sức khoẻ của ai
  • to ruin someone's reputation
   làm mất thanh danh của ai
 • làm phá sản
  • to ruin oneself in gambling
   phá sản vì cờ bạc
 • dụ dỗ, cám dỗ, làm mất thanh danh, làm hư hỏng (con gái)
nội động từ
 • (thơ ca) ngã rập mặt xuống đất
 • đổ sập xuống, sụp đổ
Related search result for "ruin"
Comments and discussion on the word "ruin"