Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sûr
Jump to user comments
tính từ
 • chắc, chắc chắn
  • Il est sûr de réussir
   nó chắc thành công, nó chắc đỗ
  • Rien n'est plus sûr
   không gì chắc chắn hơn
 • tin chắc
  • Je suis sûr que vous vous trompez
   tôi tin chắc là anh lầm
  • il est sûr de ses forces
   nó tin chắc vào sức của nó
 • vững, vững vàng
  • Main sûre
   bàn tay vững
  • Connaissances sûres
   tri thức vững vàng
 • đáng tin cậy
  • Ami sûr
   người bạn đáng tin cậy
 • yên ổn, an ninh
  • Refuge sûr
   chỗ ẩn náy yên ổn
  • Ce quartier n'est pas très sûr, la nuit
   ban đêm phường này không được an ninh lắm
 • đúng đắn
  • Avoir le coup d'oeil sûr
   có con mắt nhận xét đúng đắn
 • công hiệu
  • Remède sûr
   vị thuốc công hiệu
  • à coup sûr
   xem coup
  • bien sûr
   (thân mật) tất nhiên là thế
  • être sûr de soi
   tin chắc ở mình, tin chắc ở công việc mình làm
  • le plus sûr
   điều chắc chắn nhất, điều tốt nhất
  • lieu sûr
   xem lieu
  • pour sûr
   (thông tục) chắc hẳn
phó từ
 • (thân mật) chắc, chắc chắn
  • Tu crois qu'il viendra? - Pas sûr
   Anh cho là nó sẽ đến à? không chắc
Related search result for "sûr"
Comments and discussion on the word "sûr"