Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
serre
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • nhà kính (để trồng cây mùa rét)
 • sự ép
  • Donner une première serre au raisin
   ép nho lần thứ nhất
 • kho chứa củi kho
 • (kỹ thuật) sự nện cát (trong khuôn đúc)
 • ao nuôi cá, đìa cá
 • (hàng hải) sống mạn
 • (số nhiều) móng (chim mồi)
  • en serre chaude
   để phát triển trong điều kiện nhân tạo
danh từ giống cái
 • (địa chất, địa lý) đồi (hình) dải
  • Cerf, serf.
Related words
Related search result for "serre"
Comments and discussion on the word "serre"