Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scallywag
/'skæləwæg/ Cách viết khác : (scallawag) /'skæləwæg/ (scallywag) /'skæliwæg/
Jump to user comments
danh từ
  • súc vật đòi ăn; súc vật nhỏ quá khổ
  • người vô dụng, người bộp chộp; người thộn; tên vô lại
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người miền Bắc vờ tán thành chế độ cộng hoà (sau nội chiến)
Related search result for "scallywag"
Comments and discussion on the word "scallywag"