Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scruffy
/'skə:fi/
Jump to user comments
tính từ ((cũng) cruffy)
  • có gàu, nhiều gàu
  • có vảy mốc (trên da)
Related search result for "scruffy"
Comments and discussion on the word "scruffy"