Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scurvy
/'skə:vi/
Jump to user comments
tính từ
 • đê tiện, hèn hạ, đáng khinh
  • a scurvy fellow
   một gã đê tiện
  • a scurvy trick
   một thủ đoạn hèn hạ
danh từ
 • (y học) bệnh scobat
Related words
Related search result for "scurvy"
Comments and discussion on the word "scurvy"