Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sevrer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cai sữa cho
  • Sevrer un enfant
   cai sữa cho một em bé
 • (nghĩa bóng) tước, lấy đi
  • Sevrer quelqu'un de ses droits
   tước quyền của ai
 • (nông nghiệp) tách ra (cành chiết, cành ghép áp)
Related search result for "sevrer"
Comments and discussion on the word "sevrer"