Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
savoir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • biết
  • Je ne sais pas son nom
   tôi không biết tên nó
  • Savoir l'anglais
   biết tiếng Anh
  • Savoir commander
   biết chỉ huy
  • Il sait se faire comprendre
   nó biết làm cho người ta hiểu nó
  • Je ne saurais flatter
   tôi không biết nịnh, tôi không thể xu nịnh được
 • thuộc, nhớ
  • Savoir sa leçon
   thuộc bài
  • à savoir; savoir
   là, như là
  • Différents meubles,à savoir un canapé, une armoire, etc...
   nhiều đồ gỗ khác nhau, như là; một tràng kỷ, một tủ, v. v...
  • Dieu sait
   xem dieu
  • en savoir long
   xem long
  • faire savoir
   cho biết
  • il est on ne sait où
   nó ở đâu không biết
  • je ne saurais
   tôi không thể
  • je sais ce que je sais
   tôi không cần nói dài dòng nữa
  • ne pas savoir ce qu'on veut
   lưỡng lự
  • ne savoir ni ce qu'on fait ni ce qu'on dit
   không hiểu gì; lúng ta lúng túng
  • ne savoir où se mettre
   xem mettre
  • ne savoir que faire
   không biết làm gì
  • ne savoir rien de rien
   không biết tí gì
  • ne vouloir rien savoir
   cương quyết từ chối
  • que je sache
   theo chỗ tôi biết
  • qui sait?
   biết đâu đấy?
  • savoir y faire
   xem faire
  • vous n'êtes pas sans savoir que
   không phải là anh không biết rằng
nội động từ
 • có kinh nghiệm
  • Si jeunesse savait
   nếu tuổi trẻ có kinh nghiệm
 • biết chắc
  • Si je savais, je partirais
   nếu tôi biết chắc, tôi sẽ đi
danh từ giống đực
 • kiến thức, tri thức
  • Un savoir étendu
   tri thức rộng
Related words
Related search result for "savoir"
Comments and discussion on the word "savoir"