Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
slur
/slə:/
Jump to user comments
danh từ
 • điều xấu hổ, điều nhục nhã
 • sự nói xấu, sự gièm pha
  • to put a slur upon someone
   nói xấu ai
 • vết bẩn, vết nhơ
 • chữ viết líu nhíu; sự nói líu nhíu, sự nói lắp; hát nhịu
 • (âm nhạc) luyến âm
ngoại động từ
 • viết líu nhíu; nói líu nhíu, nói lắp; hát nhịu
 • bôi bẩn, bôi nhoè (bản in...)
 • nói xấu, gièm pha; nói kháy
 • (âm nhạc) hát luyến; đánh dấu luyến âm (vào bản nhạc)
 • giấu giếm; giảm nhẹ (mức trầm trọng, sai lầm)
nội động từ
 • viết chữ líu nhíu; nói líu nhíu, nói lắp; hát nhịu
 • (+ over) bỏ qua, lướt qua
  • to slur over details
   bỏ qua những chi tiết
 • mờ nét đi (hình ảnh)
Related words
Related search result for "slur"
Comments and discussion on the word "slur"