Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), Vietnamese - English, Vietnamese - French)
dim
/dim/
Jump to user comments
tính từ
 • mờ, lờ mờ, tối mờ mờ, không rõ ràng; nhìn không rõ
  • a dim light
   ánh sáng lờ mờ
  • a dim room
   gian phòng tối mờ mờ
  • dim eyes
   mắt mờ không nhìn rõ
 • nghe không rõ; đục (tiếng)
  • a dim sound
   tiếng đục nghe không rõ
 • không rõ rệt, mập mờ, lờ mờ
  • a dim recollection
   ký ức lờ mờ
  • a dim idea
   ý nghĩ mập mờ
 • xỉn, không tươi, không sáng (màu sắc, kim loại...)
IDIOMS
 • to take a dim view of something)
  • (thông tục) bi quan về cái gì
ngoại động từ
 • làm mờ, làm tối mờ mờ
  • to dim a light
   làm mờ ánh sáng
  • to dim the eyes
   làm mờ mắt
  • to dim a room
   làm gian phòng tối mờ mờ
 • làm nghe không rõ, làm đục (tiếng)
 • làm lu mờ (danh tiếng của ai...)
 • làm thành mập mờ, làm cho không rõ rệt, làm thành mơ hồ
  • to dim the memory
   làm cho trí nhớ thanh mập mờ
 • làm xỉn (màu sắc, kim loại...)
nội động từ
 • mờ đi, tối mờ đi
 • đục đi (tiếng)
 • lu mờ đi (danh tiếng)
 • hoá thành mập mờ, hoá thành mơ hồ
 • xỉn đi (màu sắc, kim loại...)
Related search result for "dim"
Comments and discussion on the word "dim"