Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
solide
Jump to user comments
tính từ
 • rắn
  • Matière solide
   chất rắn
 • chắc, bền
  • étoffe solide
   vải chắc
 • vững, vững vàng, vững chắc
  • Mur solide
   tường vững
  • Un solide professeur
   một giáo sư vững vàng
  • Argument solide
   lý lẽ vững chắc
 • bền chặt
  • Amitié solide
   tình bạn bền chặt
 • chắc nịch; mạnh khỏe
  • Un solide gaillard
   một chàng trai chắc nịch
 • (thân mật) ra trò, dữ
  • Un solide coup de poing
   cú đấm ra trò
  • Un solide avantages
   lợi ra trò
  • Avoir un solide appétit
   ăn ngon miệng ra trò
danh từ giống đực
 • cái chắc, cái bền
  • Chercher le solide
   tìm cái chắc, tìm cái bền
 • thể rắn
 • (toán học) khối, hình khối
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tiền bạc
  • Aimer le solide
   thích tiền bạc
Related search result for "solide"
Comments and discussion on the word "solide"