Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
splatter
/'splætə/
Jump to user comments
nội động từ
 • kêu lộp độp
  • rain splatters against window-panes
   mưa rơi lộp bộp vào ô kính cửa sổ
 • nói lắp bắp
ngoại động từ
 • nói lắp bắp khó hiểu
  • to splatter some French
   lắp bắp mấy câu tiếng Pháp
Related search result for "splatter"
Comments and discussion on the word "splatter"