Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
spill
/spil/
Jump to user comments
ngoại động từ spilled, spilt
 • làm tràn, làm đổ, đánh đổ (nước...)
 • làm ngã ngựa, làm văng khỏi yên, làm văng khỏi xe
  • horse spills rider
   ngựa văng người cưỡi xuống đất
nội động từ
 • tràn ra, chảy ra, đổ ra (nước...)
IDIOMS
 • to spill over
  • tràn ra vùng nông thôn (dân quá đông ở một thành phố)
 • to spill the beans
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) để lọt tin tức ra ngoài; để lộ tẩy, để lòi đuôi
 • to spill blood
  • phạm tội gây đổ máu
 • to spill the blood of somebody
  • giết ai
 • to spill money
  • thua cuộc
 • it is no use crying over spilt milk
  • thôi đừng tiếc rẻ con gà quạ tha
danh từ
 • sự làm tràn, sự làm đổ ra, sự đánh đổ ra
 • lượng (nước...) đánh đổ ra
 • sự ngã (từ trên yên xe, yên ngựa...)
  • to have a nastry spill
   bị ngã một cái đau
 • (như) spillway
danh từ
 • cái đóm (để nhóm lửa)
 • cái nút nhỏ (để nút lỗ)
 • cái đinh nhỏ, cái chốt nhỏ, cái móc nhỏ (bằng kim loại)
Related search result for "spill"
Comments and discussion on the word "spill"