Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
suppose
/sə'pouz/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giả sử, giả thiết, giả định
 • đòi hỏi, cần có (lý thuyết, kết quả...)
  • that supposes mechanism without flaws
   cái đó đòi hỏi máy móc phải thật tốt
 • cho rằng, tin, nghĩ rằng
  • I suppose we shall be back in an hour
   tôi cho rằng một giờ nữa chúng tôi sẽ quay lại
  • I don't suppose he will come
   tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến
 • (lời mệnh lệnh) đề nghị
  • suppose we try another
   đề nghị chúng ta cố một keo nữa; hay là chúng thử một lần nữa
  • to be supposed
   có nhiệm vụ
  • he is not supposed not read the letter
   anh ta không có nhiệm vụ đọc cái thư ấy
Related search result for "suppose"
Comments and discussion on the word "suppose"