Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reckon
/'rekən/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tính, đếm
  • to reckon the cost
   tính phí tổn
 • ((thường) + among, in) tính vào, kể vào, liệt vào, tính đến, kể đến
  • to reckon someone among the great writers
   kể (liệt) ai vào số những nhà văn lớn
  • I've reckoned that in
   tôi đã tính (kể) đến điều đó
 • coi
  • this book is reckoned as the best of the year
   quyển sách này được coi là quyển sách hay nhất trong năm
  • to be reckoned a clever man
   được coi là một người thông minh
 • cho là, đoán
  • I reckon it will rain
   tôi cho là trời sẽ mưa
  • I reckon he is forty
   tôi đoán là ông ta bốn mươi tuổi
nội động từ
 • tính, đếm
  • to learn to reckon
   học tính
  • reckoning from today
   tính (kể) từ ngày hôm nay
 • (+ on, upon) dựa vào, tin cậy vào, trông cậy vào
  • to reckon upon someone's friendship
   trông cậy vào tình bạn của ai
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nghĩ, tưởng
  • he is very clever, I reckon
   hắn ta thông minh lắm, tôi nghĩ vậy
IDIOMS
 • to reckon up
  • cộng lại, tính tổng cộng, tính gộp cả lại
   • to reckon up the bill
    cộng tất cả các khoản trên hoá đơn
 • to reckon with
  • tính toán đến; thanh toán ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • to reckon with somebody
    tính đến ai; thanh toán với ai
 • to reckon without one's host
  • (xem) host
Related search result for "reckon"
Comments and discussion on the word "reckon"