Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
think
/θiɳk/
Jump to user comments
động từ thought
 • nghĩ, suy nghĩ, ngẫm nghĩ
  • he does not say much but he thinks a lot
   nó nói ít nhưng suy nghĩ nhiều
  • think twice before doing
   hãy suy nghĩ chính chắn trước khi làm
  • one would have thought that
   người ta có thể nghĩ rằng
 • nghĩ, tưởng, tưởng tượng, nghĩ được, nghĩ là, cho là, coi như
  • I think so
   tôi nghĩ thế, tôi cho là thế
  • and to think he has gone away
   và ai mà tưởng được rằng nó đã đi rồi
  • to you think him brave?
   anh có cho nó là dũng cảm không?
  • to think scorn
   khinh bỉ
 • nghĩ ra, thấy, hiểu
  • I can't think why
   tôi không hiểu tại sao
 • nghĩ đến, nhớ
  • to think to do something
   nhớ làm một việc gì
 • trông mong
  • I thought to have heard from you
   tôi mong được nhận tin anh
 • luôn luôn nghĩ, lo nghĩ, lo lắng
  • to think oneself silly
   nghĩ lắm đâm ra quẫn trí ngớ ngẩn
 • nuôi những ý nghĩ, nuôi những tư tưởng
  • to think sombre thoughts
   nuôi những ý nghĩ hắc ám
IDIOMS
 • to think about
  • suy nghĩ về
   • to give someone something else to think about
    làm cho người nào nghĩ về một chuyện khác; làm cho người nào khuây khoả
 • to think of
  • nghĩ về, nghĩ đến, xét đến
   • to think of everything
    nghĩ đến mọi việc
   • when I come to think of it
    khi tôi nghĩ đến điều đó
  • nhớ đến, nghĩ đến
   • I never thought of telling you
    tôi không bao giờ nhớ (nghĩ) đến việc nói với anh
   • to think of the name of
    nhớ tên của
  • nghĩ, có ý định
   • to think of going for a walk
    định đi chơi
  • nghĩ ra, tìm được
   • to think of the right word
    tìm thấy được từ đúng
  • có ý kiến về, có ý nghĩ về
   • to think little (not much, nothing) of
    không coi ra gì
  • tưởng tượng
   • I shouldn't think of doing such a thing
    tôi không thể tưởng tượng có thể làm một việc như thế
 • to think out
  • nghĩ ra, trù tính
   • to think out a plan
    nghĩ ra một kế hoạch
 • to think over
  • nghĩ về, suy nghĩ kỹ về, bàn về
   • on thinking it over
    nghĩ kỹ đến điều đó
 • to think up
  • sáng tạo ra, nghĩ ra
 • to think better of
  • đánh giá (ai) cao hơn
  • suy đi tính lại lại thôi, thay đổi ý kiến
 • to think fit to do something
  • quyết định làm một việc gì
 • to think one's time away
  • suy nghĩ cho qua thì giờ
Comments and discussion on the word "think"