Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tìm
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • chercher ; rechercher.
  • Tìm một người
   chercher une personne ;
  • Tìm chân lý
   chercher la vérité ;
  • Tìm nguyên nhân của một hiện tượng
   rechercher la cause d'un phénomène
  • tìm sư mượn lược
   chercher midi à quatorze heures
  • Vạch lá tìm sâu
   chercher la petite bête.
  • Tìm cách
   chercher à ; s'ingénier à.
  • Tìm cách hoàn thành một công việc
   s'ingénier à finir un travail.
Related search result for "tìm"
Comments and discussion on the word "tìm"