Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tea
/ti:/
Jump to user comments
danh từ
 • cây chè
 • chè, trà; nước chè, nước trà
  • to drink tea
   uống trà
  • weak tea
   trà loãng
  • strong tea
   trà đậm
 • tiệc trà, bữa trà
IDIOMS
 • husband's tea
  • (thông tục);(đùa cợt) nước trà nhạt
 • I don't eat tea
  • tôi không hay ăn gì nặng trong khi uống trà
nội động từ
 • uống trà
ngoại động từ
 • mời uống trà
Related words
Related search result for "tea"
Comments and discussion on the word "tea"