Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
t
/ti:/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều Ts, T's
 • T, t
 • vật hình T
IDIOMS
 • to a T
  • hoàn toàn; đúng, chính xác
   • that is the to a t
    chính hắn
 • to cross the T's
  • đánh dấu ngang chữ t; (nghĩa bóng) tỏ ra chính xác từng li từng tí
  • nhấn mạnh vào một điểm
Related search result for "t"
Comments and discussion on the word "t"