Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC), Vietnamese - English, Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
to
/tu:, tu, tə/
Jump to user comments
giới từ, (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) unto
 • đến, tới, về
  • from earth to heaven
   từ đất đến trời
  • the road to Hanoi
   con đường đến Hà nội
  • to the north
   về hướng bắc
 • cho đến
  • to fight to the end
   đánh đến cùng
  • you must drink it to the last drop
   anh phải uống cho đến giọt cuối cùng
  • to count up to twenty
   đếm cho đến hai mươi
 • cho, với
  • to explain something to somebody
   giải thích điều gì cho ai
  • it may be useful to your friend
   điều đó có thể có ích cho bạn anh
  • I'm not used to that
   tôi không quen với cái đó
  • to be kind to somebody
   tử tế với ai
 • đối với, về phần
  • as to your friend
   còn về phần bạn anh
 • theo
  • to my mind
   theo ý tôi
  • to sing to the violin
   hát theo viôlông
 • so với, hơn
  • I prefer this to that
   tôi thích cái này hơn cái kia
 • trước, đối, chọi
  • face to face
   đối diện
  • two to one
   hai chọi một
  • shoulder to shoulder
   vai chen (kề) vai
 • của; ở
  • secretary to the manager
   thư ký của giám đốc
  • Vietnam's Ambassador to the Mongolian People's Republic
   đại sứ Việt nam ở nước cộng hoà nhân dân Mông cổ
 • để, được
  • he came to help me
   anh ta đến để giúp đỡ tôi
  • we hope to see you soon
   tôi hy vọng được sớm gặp anh
giới từ
 • (đứng trước một động từ chưa chia, không có nghĩa)
  • to go
   đi
  • to see
   thấy
phó từ
 • vào, lại
  • push the door to
   hãy đẩy cửa đóng vào
  • to go to and fro
   đi đi lại lại
Related search result for "to"
Comments and discussion on the word "to"