Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
teinture
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • thuốc nhuộm
 • sự nhuộm
 • màu nhuộm
  • Drap d'une belle teinture
   dạ màu nhuộm đẹp
 • kiến thức nông cạn hiểu biết sơ sài
  • Avoir une teinture de latin
   hiểu biết sơ sài tiếng la tinh
 • (dược học) cồn thuốc
Related search result for "teinture"
Comments and discussion on the word "teinture"