Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tempt
/tempt/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • xúi, xúi giục
  • to tempt someone to evil
   xúi ai làm điều ác
 • cám dỗ, quyến rũ, nhử, làm thèm, gợi thèm
  • to tempt the appetite
   làm cho thèm ăn
Related words
Comments and discussion on the word "tempt"