Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tenacious
/ti'neiʃəs/
Jump to user comments
tính từ
 • dai, bền, bám chặt
  • tenacious memory
   trí nhớ dai
  • the colonialists are very tenacious of their privileges
   bọn thực dân bám chặt lấy những đặc quyền của chúng
 • bền bỉ, dẻo dai, ngoan cường, kiên trì
  • tenacious courage
   sự dũng cảm ngoan cường
 • gan lì, ngoan cố
Related search result for "tenacious"
Comments and discussion on the word "tenacious"