Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
short
/ʃɔ:t/
Jump to user comments
tính từ
 • ngắn, cụt
  • a short story
   truyện ngắn
  • a short way off
   không xa
  • to have a short memory
   có trí nhớ kém
 • lùn, thấp (người)
 • thiển cận, chỉ thấy việc trước mắt
  • to take short views
   thiển cận, không nhìn xa trông rộng
 • thiếu, không có, hụt, không tới
  • short of tea
   thiếu chè
  • to be short of hands
   thiếu nhân công
  • this book is short of satisfactory
   quyển sách này còn nhiều thiếu sót
 • gọn, ngắn, tắt
  • in short
   nói tóm lại
  • he is called Bob for short
   người ta gọi tắt nó là Bóp
 • vô lễ, xấc, cộc lốc
  • to be short with somebody
   vô lễ với ai
 • giòn (bánh)
 • bán non, bán trước khi có hàng để giao
 • (ngôn ngữ học) ngắn (nguyên âm, âm tiết)
IDIOMS
 • an escape short of marvellous
  • một sự trốn thoát thật là kỳ lạ
 • to make short work of x work something short
  • một cốc rượu mạnh
phó từ
 • bất thình lình, bất chợt
  • to bring (pull) up short
   ngừng lại bất thình lình
  • to stop short
   chấm dứt bất thình lình, không tiếp tục đến cùng; chặn đứng
  • to take somebody up short; to cut somebody short
   ngắt lời ai
 • trước thời hạn thông thường, trước thời hạn chờ đợi
  • to sell short
   bán non, bán trước khi có hàng để giao
  • short of
   trừ, trừ phi
danh từ
 • (ngôn ngữ học) nguyên âm ngắn; âm tiết ngắn
 • phim ngắn
 • (điện học), (thông tục) mạch ngắn, mạch chập
 • cú bắn không tới đích
 • (thông tục) cốc rượu mạnh
 • (số nhiều) quần soóc
 • (số nhiều) những mảnh thừa, những mảnh vụn (cắt ra khi sản xuất cái gì)
 • sự bán non, sự bán trước khi có hàng để giao
IDIOMS
 • the long and the short of it
  • (xem) long
ngoại động từ
 • (thông tục) làm ngắn mạch, làm chập mạch ((cũng) short-circuit)
Related search result for "short"
Comments and discussion on the word "short"