Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
long
/lɔɳ/
Jump to user comments
tính từ
 • dài (không gian, thời gian); xa, lâu
  • a long journey
   một cuộc hành trình dài
  • to live a long life
   sống lâu
 • kéo dài
  • a one-month long leave
   thời gian nghỉ phép (kéo dài) một tháng
 • cao; nhiều, đáng kể
  • a long price
   giá cao
  • for long years
   trong nhiều năm
  • a long family
   gia đình đông con
 • dài dòng, chán
  • what a long speech!
   bài nói sao mà dài dòng thế!
 • quá, hơn
  • a long hundred
   (thương nghiệp) một trăm hai mươi
 • chậm, chậm trễ, lâu
  • don't be long
   đừng chậm nhé
IDIOMS
 • to bid a farewell
  • tạm biệt trong một thời gian dài
 • to draw the long bow
  • (xem) bow
 • to have a long arm
  • mạnh cánh có thế lực
 • to have a long face
  • mặt dài ra, chán nản, buồn xỉu
 • to have a long head
  • linh lợi; láu lỉnh; nhìn xa thấy rộng
 • to have a long tongue
  • hay nói nhiều
 • to have a long wind
  • trường hơi, có thể chạy lâu mà không nghỉ; có thể nói mãi mà không mệt
 • to make a long arm
  • với tay ai (để lấy cái gì)
 • to make a long nose
  • vẫy mũi chế giễu
 • to take long views
  • biết nhìn xa nghĩ rộng; nhìn thấu được vấn đề
 • in the long run
  • sau cùng, sau rốt, kết quả là, rốt cuộc
 • of long standing
  • có từ lâu đời
 • one's long home
  • (xem) home
danh từ
 • thời gian lâu
  • before long
   không bao lâu, chẳng bao lâu
  • it is long since I heard of him
   đã từ lâu tôi không được tin gì của anh ta
 • (thông tục) vụ nghỉ hè
IDIOMS
 • the long and the short of it
  • tóm lại; tất cả vấn đề thâu tóm lại, nói gọn lại
phó từ
 • lâu, trong một thời gian dài
  • you can stay here as long as you like
   anh có thể ở lại đây bao lâu tuỳ theo ý thích
 • suốt trong cả một khoảng thời gian dài
  • all day long
   suốt ngày
  • all one's life long
   suốt đời mình
 • (+ ago, after, before, since) lâu, đã lâu, từ lâu
  • that happened long ago
   việc đó xảy ra đã từ lâu
  • I knew him long before I knew
   tôi biết nó từ lâu trước khi biết anh
IDIOMS
 • so long!
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tạm biệt!
 • so long as
 • as long as
  • miễn là, chỉ cần, với điều kiện là
  • chừng nào mà
 • to be long
  • (+ động tính từ hiện tại) mãi mới
   • to be long finding something
    mãi mới tìm ra cái gì
nội động từ
 • nóng lòng, mong mỏi, ước mong, ao ước
  • I long to see him
   tôi nóng lòng được gặp nó
  • I long for you letter
   tôi mong mỏi thư anh
Related search result for "long"
Comments and discussion on the word "long"