Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
theatre
/'θiətə/
Jump to user comments
danh từ
 • rạp hát, nhà hát
  • to go to the theatre
   đi xem hát
 • nghệ thuật sân khấu; phép soạn kịch
  • the rules of the theatre
   những quy tắc của phép soạn kịch
 • sân khấu, nghề ca kịch, nghề diễn kịch
  • to be destined to the theatre
   dự định làm diễn viên kịch
 • tập kịch bản, tập tuồng hát
  • theatre of Shakespeare
   tập kịch bản của Sếch-xpia
 • (nghĩa bóng) nơi (xảy ra cái gì), chỗ, trường
  • the theatre of war
   nơi giao chiến, chiến trường
  • the theatre of the crime
   nơi xảy ra tộc ác
 • phòng (giảng bài...)
Related search result for "theatre"
Comments and discussion on the word "theatre"