Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tidal
/'taidl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) thuỷ triều, liên quan đến thuỷ triều, do thuỷ triều, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều
  • tidal harbour
   hải cảng chỉ vào được khi triều lên
  • tidal river
   sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều
IDIOMS
 • tidal train
  • xe lửa chở cá tươi
 • tidal wave
  • sóng cồn, sóng triều dâng; (nghĩa bóng) phong trào, cao trào
Related search result for "tidal"
Comments and discussion on the word "tidal"